Column Alma Den Hertog

Publicatiedatum: 16-03-2022

Een bijzondere klus blijft het: een voorwoord schrijven.

 

Soms weet je niet waar je moet beginnen of waar het, eenmaal begonnen, zal eindigen. Dit geeft veel stof tot nadenken, anticiperen op wat er gebeurt, maar tegelijkertijd stabiliteit en koersvastheid naar de toekomst behouden. Zowel zakelijk, in de dagelijkse praktijk op het boerenerf, als privé in uw en mijn gezin. Regelmatig benoemde ik de bijzondere en bijzonder vreemde wereld om ons heen. Toen sprak ik nog vanuit het perspectief van de coronaperikelen. Ondertussen zijn daar een hoge inflatie, zeer hoge grondstofprijzen en de
inval van Poetin in Oekraïne bij gekomen. Geld is verworden tot een digitaal getal. Begrotingen van de overheid en van onze melkveebedrijven kunnen grotendeels de prullenbak in. Dan spreken we nog niet eens over de overheidsplannen en, zo zal ik ze maar noemen, zeer ambitieuze en veel bediscussieerde investeringen die de overheid heeft gepland ten aanzien van klimaat, stikstof en natuur. Daar komt nog bij de invulling van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, het actieprogramma nitraat en de effecten daarvan op de productiemogelijkheden en de recente visie van LNV op grondgebonden veehouderij. Bij mij rijzen regelmatig verschillende vragen op: Waar gaan we dit alles van betalen? Hoe gaan we om met onze afhankelijkheidspositie van het buitenland op de gebieden van voeding en energie. Keuzes op deze beleidsterreinen zijn van invloed op onze economie en op ons gevoel van veiligheid. Ik wil geen somber wereldbeeld bij u over de drempel gooien, maar bovenstaande overdenkingen en vraagstukken zijn vandaag de dag een deel van ons dagelijks bestaan. We zullen daarop moeten anticiperen en tegelijkertijd de koers voor de lange termijn moeten vasthouden. Als landbouw en zuivelsector voelen we altijd de effecten van gebeurtenissen in de wereld op ons eigen erf: hoge grondstofprijzen vertalen zich naar enerzijds zeer hoge inkoopkosten voor bemesting en materialen, anderzijds zit de melkprijs al een periode in de lift. De melkprijs zal niet altijd in de pas lopen met een verhoging van de grondstoffenprijzen, maar het boert zeker beter met een hogere melkprijs om de kostprijsstijging enigszins te kunnen compenseren. De hoge melkprijs is noodzaak en geeft waardering. Ergens zal er wel een plafond zijn. Immers, als producten te duur worden voor verwerking of verkoop, dan zal er gezocht gaan worden naar alternatieven en komt het risico van vraagverschuiving om de hoek zetten. Zeker op het moment dat er nieuwe contract-besprekingen worden gevoerd met o.a. de retail, zal dit vraagstuk van hogere prijzen en de zoektocht naar alternatieven, een rol kunnen gaan spelen. We zijn zeker gebaat bij een zo hoog mogelijke melkprijs, maar een melkprijs die door het plafond gaat schieten kan ook juist zorgen voor een tegengestelde werking. Dat is iets om rekening mee te houden. Als zuivel en als coöperatie NoorderlandMelk zitten we vooralsnog in een flinke vraagmarkt. Dat maakt onze positie sterker. NoorderlandMelk blijft een serieuze partij in de zuivel. Koers houden, blik blijven richten op onze doelen en een lange termijnvisie, blijven net als altijd belangrijk. Binnen de coöperatie en meer specifiek als bestuur houden we koers en blijven we onze doelen nastreven door regelmatige besprekingen met Royal A-ware, onze belangrijkste klant en samenwerkingspartner. We onderhouden onze netwerkcontacten en volgen de zuivelmarkt voortdurend. Voor ons merk Weide Weelde voeren we regelmatig gesprekken met retailers. Het is voor NoorderlandMelk belangrijk dat we weten wat zich in de wereld van de zuivel afspeelt. We blijven zo een zichtbare partij.

Ook ten aanzien van de samenstelling van het bestuur bent u als lid aan zet. Het is belangrijk uw stem te laten horen om de continuïteit te waarborgen voor onze individuele bedrijven en de koers van de toekomst als coöperatie. Er zullen ook altijd wisselingen zijn in bestuurssamenstelling, dat is een doorgaand coöperatief proces. Nieuwe generaties zetten voort wat eerdere generaties hebben opgebouwd. Bestuurswisselingen brengen ook nieuw elan, frisse ideeën en creatieve inzichten. Tegelijkertijd is het de kunst om continuïteit en stabiliteit van NoorderlandMelk te waarborgen. Zo zal er bij ieder van ons op bedrijfsniveau een moment komen van wisseling van generaties of ondernemers. Ook bij ons, in onze bedrijfsvoering, zal die wisseling aanstaande zijn. Gezondheid en toekomst vragen ondernemerskeuzes. Het is altijd belangrijk dat je hierin de eigen regie kunt voeren. Deze bedrijfskeuze brengt ook met zich mee dat mijn bestuursinzet voor NoorderlandMelk na afloop van mijn 3e en laatste bestuurstermijn in 2023 eindigt. Er ligt voor NoorderlandMelk een stevige basis: actieve leden en een bestuur die goed samenwerkt en past bij de coöperatie. Een goed gesmeerde motor voor nu en de toekomst.

Het blijft belangrijk als gezin, als bedrijf, als NoorderlandMelk en als zuivelsector de blik op de toekomst vast te houden. We moeten echter allemaal anticiperen op de dagelijkse werkelijkheid en daar waar gewenst bijsturen. Dat is ook koershouden!

Alma Den Hertog, voorzitter NoorderlandMelk

 

Adrian Langereis nieuwe voorzitter
Kerstgroet NoorderlandMelk
Voorwoord Algemene Ledenvergadering Najaar
Van de Voorzitter
Beste boeren van NoorderlandMelk
Donderdag 14 april Jongerendag NoorderlandMelk
Column Alma Den Hertog:
Boerenprotesten!
Column Alma Den Hertog :